Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường PTDT BT TH&THCS Hà Lâu
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/ptcshalau
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Xuyên
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Tuấn Anh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01242027448
Email:
Họ và tên: Tô Anh Thủy
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hậu
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Mai
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942783328
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Chăm
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thế Anh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Văn Ba
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Ba
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Biển
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lã Tiến Cường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Quang Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Mai Hiền
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thanh Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Minh Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thùy Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Ngọc Luân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thị Lùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Miên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Văn Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thanh Nhuần
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Đức Hạnh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659667339
Email:
Họ và tên: Vương Thị Thanh Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lã Văn Quảng
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Khổng Thị Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bế Thị Khang
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973805976
Email:
Họ và tên: Hà Văn Thông
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nghiêm Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vy Thị Lộc
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0937163886
Email:
Họ và tên: Mã Văn Triệu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bế Thị Kim Tuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Tuyết
Chức vụ: 01/03/1982
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Tuyết
Chức vụ: 20/06/1987
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Tương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thanh Xuân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thị Phú
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01695344882
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Sinh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694686664
Email:
Họ và tên: Trần Văn Tài
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238523972
Email:
Họ và tên: Mã Ngọc Tào
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942902576
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thành
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01675279188
Email:
Họ và tên: Lại Ngọc Tiến
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01278020961
Email:
Họ và tên: Vy Phúc Yên
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238122415
Email:
Họ và tên: Bùi Mạnh Hùng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975209245
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Yến
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01467898666
Email:
Họ và tên: Ty Tiến Đạt
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01633663519
Email:
Họ và tên: Lương Văn Tùng
Chức vụ: Nhân viên thư viện
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934977668
Email:
Họ và tên: Kiều Thị Hiền
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01697797398
Email:
Họ và tên: Lê Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN CẤP THCS
14/12/2022

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN CẤP THCS
CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
12/11/2022

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, trường PTDT BT TH&THCS Hà Lâu tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm 2022 - 2023.
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG
27/10/2022

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS HÀ LÂU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG
27/10/2022

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS HÀ LÂU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG
DIỄN ĐÀN TRẺ EM CẤP TRƯỜNG NĂM 2022
27/10/2022

"HÃY DÀNH NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CHO TRẺ EM" Đó là thông điệp mà các em HS trường PTDTBT TH&THCS Hà Lâu gửi đến các đại biểu đại diện lãnh đạo xã Hà Lâu tại Diễn đàn trẻ em hôm nay với chủ đề: “TRẺ EM NÓI VÈ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC VÀ XÂM HẠI TRẺ EM".
BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
25/10/2022

Không gian mạng vốn rất tuyệt vời vì là nơi giúp trẻ học tập, giải trí, kết nối bạn bè.
Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10
20/10/2022

Hòa trong không khí tưng bừng chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2022), Ban nữ công Công đoàn trường PTDTBT TH&THCS Hà Lâu đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi động viên tinh thần cho nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan.
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023
11/10/2022

Sáng ngày 07/10/2022, Trường PTDTBTTH&THCS Hà Lâu đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023, nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và bàn chỉ tiêu phương hướng phấn đấu, giải pháp năm học 2022-2023.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022
04/10/2022

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
THỜI KHÓA BIỂU CẤP THCS, NĂM HỌC 2022-2023
04/10/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
06/09/2022

Từng bừng khai giảng năm học mới 2022-2023
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
06/09/2022

Từng bừng khai giảng năm học mới 2022-2023
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
06/09/2022

Từng bừng khai giảng năm học mới 2022-2023
TUYÊN TRUYỀN VỀ NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3
20/03/2022

Ngày 20/3 hằng năm được gọi là ngày Quốc tế Hạnh phúc, với thông điệp: cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.
Kế hoạch cải tiến chất lượng
13/01/2022

Căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị, trong năm học 2020- 2021 nhà trường thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng ở một số tiêu chí
Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025
13/01/2022

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hiệu trưởng, ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
Kết quả học tập HS năm học 2020-2021
17/05/2021

Kết quả 2 mặt GD
Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021
05/09/2020

Trong không khí tưng bừng của dân tộc chào đón 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hòa chung niềm hân hoan, phấn khởi của học sinh cả nước đón chào Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thầy và trò trường PTDT Bán trú TH&THCS Hà Lâu long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021.
Trường PTDTBT TH&THCS Hà Lâu – Chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19
30/04/2020

Trong bối cảnh mọi người dân Việt Nam trên toàn đất nước đang thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch viêm đường hô hấp cấp. Tập thể CBGV Trường PTDTBT TH&THCS Hà Lâu, một ngôi trường vùng cao, khó khăn nhất của huyện Tiên Yên luôn luôn đồng lòng, chung sức cùng địa phương và cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid 19 với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé làm nên chiến thắng đại dịch.
Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
29/02/2020

Ngày 25/2, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ đã ký công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm; các đơn vị trực thuộc Bộ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)