Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường PTDT BT TH&THCS Hà Lâu
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/ptcshalau
Họ và tên: Vi Đức Phúc
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01255869388
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Mai
Chức vụ: P.Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942783328
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Chăm
Chức vụ: P.Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Tuấn Anh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01242027448
Email:
Họ và tên: Tô Văn Biên
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0963686080
Email:
Họ và tên: Lê Thanh Bình
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.656.3345
Di động: 0943.664.199 0983.664.199
Email: ltb.tienyen@gmail.com
Họ và tên: Lã Thị Cao
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692014846
Email:
Họ và tên: Phan Hữu Cơ
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978106500
Email:
Họ và tên: Lưu Thiết Cường
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01658810024
Email:
Họ và tên: Síu Cún Diểng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01638365298
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Dung
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986982596
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Dung
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943003715
Email:
Họ và tên: Vi Thị Dung
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936930907
Email:
Họ và tên: Hà Văn Dũng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01288110100
Email:
Họ và tên: Hoàng Văn Dũng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974238537
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Duy
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982838887
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Gái
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01666457386
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hà
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01666830306
Email:
Họ và tên: Lê Qúy Hà
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948152630
Email:
Họ và tên: Sái Thị Hải
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236224783
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693992919
Email:
Họ và tên: Trần Đức Hạnh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659667339
Email:
Họ và tên: Nông Thị Hậu
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678677359
Email:
Họ và tên: Vy Đức Hiền
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979760749
Email:
Họ và tên: Nguyễn Kim Hoàn
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972328619
Email:
Họ và tên: Dương Văn Hoàng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947749298
Email:
Họ và tên: Vi Quốc Hùng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912529073
Email:
Họ và tên: Bế Thị Khang
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973805976
Email:
Họ và tên: Hoàng Văn Kỳ
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01234180776
Email:
Họ và tên: Phan Thị Mai Lan
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692097176
Email:
Họ và tên: Vy Thị Lộc
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0937163886
Email:
Họ và tên: Lã Thị Lưu
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974877294
Email:
Họ và tên: Hoàng Văn Lý
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01638741924
Email:
Họ và tên: Trần Thị Minh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943004909
Email:
Họ và tên: Trương Thị Nam
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692135685
Email:
Họ và tên: Phan Thị Nghĩa
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01673400759
Email:
Họ và tên: Lại Thị Phú
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01695344882
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Phượng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01642418190
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thúy Phượng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946030190
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Sinh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694686664
Email:
Họ và tên: Trần Văn Tài
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238523972
Email:
Họ và tên: Hà Thanh Tần
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01255873888
Email:
Họ và tên: Mã Ngọc Tào
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942902576
Email:
Họ và tên: Đặng Văn Thắng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01216127240
Email:
Họ và tên: Bế Văn Thành
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01673155978
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thành
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01675279188
Email:
Họ và tên: Hà Thị Bích Thảo
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01252043339
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0913494121
Email:
Họ và tên: Hà Trung Thông
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0913791032
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thư
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946115783
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thúy
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236913467
Email:
Họ và tên: Sềnh Thị Thúy
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988207131
Email:
Họ và tên: Bùi Thanh Thủy
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906160687
Email:
Họ và tên: Vương Thanh Thủy
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977002863
Email:
Họ và tên: Lại Ngọc Tiến
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01278020961
Email:
Họ và tên: Lê Thanh Vân
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943893068
Email:
Họ và tên: Hà Thị Xiêm
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01257215858
Email:
Họ và tên: Vy Phúc Yên
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238122415
Email:
Họ và tên: Vy Thị Hoàng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678803583
Email:
Họ và tên: Trần Thị Kim Ngân
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986858892
Email:
Họ và tên: Lỷ Thị Tâm
Chức vụ: Y tế trường học
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659400166
Email:
Họ và tên: Trần Thị Chau
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01669989815
Email:
Họ và tên: Bùi Mạnh Hùng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975209245
Email:
Họ và tên: Dương Thị Huệ
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685721261
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Yến
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01467898666
Email:
Họ và tên: Hà Mạnh Linh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987507210
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nga
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972337366
Email:
Họ và tên: Ty Tiến Đạt
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01633663519
Email:
Họ và tên: Lương Văn Tùng
Chức vụ: Nhân viên thư viện
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934977668
Email:
Họ và tên: Phùng Thị Thanh Loan
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01297136888
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Lai
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01626104858
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Hằng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238980282
Email:
Họ và tên: Tạ Thu Hường
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976518664
Email:
Họ và tên: Đặng Kim Bính
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01633857048
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Dung
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01686879806
Email:
Họ và tên: Kiều Thị Hiền
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01697797398
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Thịnh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936611883
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes