Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Hoa Hồng
- Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1- Thị Trấn Tiên Yên - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: mnhoahong.ty.quangninh@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mnhoahong
Họ và tên: Hoàng Thu Hà
Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 3876472
ĐTNR:
Di động: 0984261216
Email: hoangthuha1729@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698016488
Email: nguyenthihaa.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Dung
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333876472
ĐTNR:
Di động: 01239536969
Email: lethidung.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: .016944863
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: GV - TPCM 2
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01296522099
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 097315688
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Diên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01676552463
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Duyên
Chức vụ: GiáoViên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01676551840
Email:
Họ và tên: Vy Thúy Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: .0936618166
Email:
Họ và tên: Đinh Thúy Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: .01676552124
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01676552124
Email:
Họ và tên: Nông Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01682169131 - 01674088216
Email:
Họ và tên: Tô Thị Hai
Chức vụ: GiáoViên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0165583225
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hương
Chức vụ: GV - TPCM1
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912233415
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01664346616
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Huệ
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977693204
Email:
Họ và tên: Lê Ngọc Hồng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01655818120
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972105065
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hiên
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688084459
Email:
Họ và tên: Lê Thị Lệ
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979783204
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01665993605
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01684450580
Email:
Họ và tên: Lê Thị Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659060902
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Quyên
Chức vụ: GiáoViên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698787232
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Tương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 09194101303
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: .01672121223
Email:
Họ và tên: Kiều Thị Thuận
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986502494
Email:
Họ và tên: Lê Hồng Thu
Chức vụ: Giáo viên- TTCM 1
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01679558626-0919209605
Email: lehongthu.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên-TTCM 2
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ: 0333876472
ĐTNR:
Di động: 01252776154
Email: phamthithu.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Thu
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01632206801
Email:
Họ và tên: Lý Thu Thảo
Chức vụ: GiáoViên
Trình độ đào tạo: Trung cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01664987653
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thêm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01672141738
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Trang
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01684609514
Email:
Họ và tên: Tô Thanh Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01662817878
Email: tothanhvan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Xiêm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942497399
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes