Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Tiểu học Hải Lạng
- Địa chỉ: Thôn Lâm Thành xã Hải Lạng huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0853876277
- Hòm thư: c1hailang.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thhailang
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: GD tiểu học
ĐTCQ: 033743883
ĐTNR:
Di động: 0968169402
Email: phamthihuong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lý Văn Chìu
Chức vụ: Phố hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948960109
Email: lyvanchiu.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Bích Hường
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987621502
Email: bichhuongthtt@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Chúc
Chức vụ: Giáo viên giảng dạy
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678466650
Email: phamthichuc.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đảng Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948932887
Email: Hoangthihuonga.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Nhinh
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0857208566
Email: Phamthinhinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trịnh Thùy Linh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0888583881
Email: trinhlinhc1hailang@gmail.com
Họ và tên: Tạ Văn Cam
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0853876277
Email: Tavancam.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Tiền Giang
Chức vụ: Giáo viên Mĩ Thuật
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943000618
Email: vutiengiang.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0364354696
Email: nguyenthithuha.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Đức Thăng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0832293256
Email: Tranducthang.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Giang
Chức vụ: TPT Đội
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: buithigiang.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vy Thị Nghị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333743883
ĐTNR:
Di động: 0987763060
Email: Vythinghi.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974715938
Email: nguyenthihoa.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trịnh Thị Gái
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982621634
Email:
Họ và tên: Dương Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396720785
Email: duongthily.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966313509
Email: Hoangthidung.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thành Trung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987553332
Email: tranthanhtrung.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Bế Thị Diệu Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972319399
Email: bethidieulinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 2 +3
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0337001668
Email: tranthiquynhtrang.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Diệp Thị Tần
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387297196
Email: diepthitan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0392912707
Email: phamthithanh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Hồ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973111854
Email: lethiho.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Thới
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0392096478
Email: lethoi1974@gmail.com
Họ và tên: Diệp Sềnh Vồ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983608926
Email: iepsenhvo.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Minh
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 4 + 5
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0388925298
Email: LuongThiMinha.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Sềnh Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988207131
Email: senhthithuy.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tạ Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0327527977
Email: tathiliencap1dr@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936536255
Email: nguyenthingana.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934350861
Email: hoangthihang.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967764731
Email: nguyenthidung.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nông Thị Hậu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0378677359
Email: nongthihau.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lộc Thị Trang
Chức vụ: Tổ phó CM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985699683
Email: locthitrang.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Hoài
Chức vụ: TPCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977316128
Email: tranthihoai.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lý Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943196109
Email: vanlythhailang1@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Việt Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973932327
Email: dangthivietphuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Ánh Ngọc
Chức vụ: Giáoviên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973996073
Email: nguyenanhngoc.c1@tienyen.edu.vn

Ủng hộ Miền Trung
26/10/2020

Trường Tiểu học Hải Lạng phát động phong trào ủng hộ đồng bào Miền Trung
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021
05/09/2020

.
KE HOACH THANG 6
03/06/2020

Ke hoach hoat dong thang 6
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
06/09/2019

.
NGOẠI KHÓA “LẾ HỘI MÙA XUÂN”
25/01/2019

Mùa nào cho lá xanh cây Cho bé thêm tuổi hây hây má hồng
lỄ HỘI ĐỀN ĐỨC ÔNG HOÀNG CẦN XÃ HẢI LẠNG
21/11/2018

Ngày 21/11, tại xã Hải Lạng huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Đền Đức ông Hoàng Cần và Ngày hội văn hóa thể thao dân tộc Sán Dìu huyện Tiên Yên lần thứ I, năm 2018.
Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019
05/09/2018

.
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018
27/05/2018

.
THAM QUAN - TRẢI NGHIỆM
27/05/2018

'
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 2018 – NƠI TRI THỨC ĐƯỢC TÔN VINH
25/04/2018

.
Kỉ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)
27/03/2018

Ngày 26/3/2018 Liên đội trường Tiểu học Hải Lạng Kỉ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)
CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ ĐỂ DẠY CÁC MÔN HỌC KHÁC
14/03/2018

Ngày 09/3/2018, trường Tiểu học Hải Lạng tổ chức Chuyên đề ứng dụng phòng học ngoại ngữ để dạy các môn học khác.
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2017 - 2018
11/02/2018

Ngày 18/01/2018 Trường Tiểu học Hải Lạng tổ chức thành công hội khỏe phù đổng cấp trường.
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT
11/02/2018

Thầy và trò Trường tiểu học Hải Lạng ra quân tổng vệ sinh đón tết Nguyên Đán.
CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA “NGÀY HỘI MỪNG THẦY CÔ” NĂM HỌC 2017 - 2018
18/11/2017

Chiều ngày 17/11/2017,Trường Tiểu học Hải Lạng tổ chức Chi ân các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Trường Tiểu học Hải Lạng long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.
05/09/2017

.
Trường Tiểu học Hải Lạng tổng kết năm học 2016 - 2017
27/05/2017

Hòa chung không khí rộn ràng của những ngày cuối năm học, sáng ngày 27/5/2017, trường Tiểu học Hải Lạng long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2016 – 2017. Lễ tổng kết năm học là dịp vinh danh các cá nhân, tập thể, giáo viên cũng như các em học sinh đã có những thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Đây cũng là dịp để các em được tự hào với bạn bè, thầy cô và cha mẹ về những thành tích mà mình đã nỗ lực phấn đấu trong suốt một năm học.
HỘI THI " Tiếng hát Dân ca và Giao lưu Tiếng Việt của chúng em" cho học sinh dân tộc thiểu số
08/03/2017

Tiếng hát Dân ca và Giao lưu Tiếng Việt của chúng em cho học sinh dân tộc thiểu số
NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
04/03/2017

Sáng ngày 04/3/2017, Trường Tiểu học Hải Lạng đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI LẠNG TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA “MERRY CHRISTMAS – HAPPY NEW YEAR” NĂM HỌC 2016 - 2017
23/12/2016

.
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)