Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Tiểu học Thị trấn Tiên Yên
- Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt - Thị Trấn Tiên Yên - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333876471
- Hòm thư: c1thitran.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thtttienyen
Họ và tên: Vũ Thị MInh Thúy
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333876471
ĐTNR:
Di động: 0945098496
Email: vuthiminhthuy.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Ty Thị Hải Nga
Chức vụ: Phó hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333742.146
ĐTNR: 0333740779
Di động: 0948714508
Email: hainga.gdty@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thúy Phượng
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916876196
Email: nguyenthuyphuong.yt@gmail.com
Họ và tên: Tô Văn Minh
Chức vụ: GVMT
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mĩ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974212979
Email: ToVanMinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đinh Thế Hiền
Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987520146
Email: dinhthehien.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Quyên
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916947168
Email: Phamquyen.ktty@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên Tiếng anh( biệt phái)
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740029
Di động: 01645468744
Email: tranthihuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Dương
Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh ( Hợp đồng)
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiếng anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01269238010
Email: haduongty@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Gv tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740141
Di động: 0944216973
Email: nguyenthihoa.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694784072
Email: nguyenthinguyet.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876717
Di động: 01669428885
Email: nguyenthithanhhao.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692187031
Email: nguyenthihai.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Gv tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982466889
Email: hathihai.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333504082
Di động: 0943551034
Email: nguyenthinguyet.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656752819
Email: nguyenthihue.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236998887
Email: tothituyet.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Dưỡng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876114
Di động: 0986231888
Email: hathiduong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Mai Tùng Linh
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc
Trình độ đào tạo: Cao đẳng âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740408
Di động: 01688264782
Email: nguyenmaitunglinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Ngọc Thu Sang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740106
Di động: 01696197626
Email: tranngocthusang.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Mai Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688330345
Email: tranthimaihong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Phương Trà
Chức vụ: Tổng phụ trách đội
Trình độ đào tạo: Lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn đội
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236997270
Email: dophuongtra.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876785
Di động: 0972205477
Email: tranthithanh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333742296
Di động: 01275811871
Email: nguyenthinga.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01697786368
Email: nguyenthithuhien.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Thị Minh Huệ
Chức vụ: Giáo viên - tổ phó tổ 4-5
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876890
Di động: 0948152618
Email: tothiminhhue.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Anh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: toanhthuy.c1@tienyen.edu
Họ và tên: Nguyễn Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656348798
Email: nguyentuyetnhung.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Phong
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01628196858
Email: luongthiphong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976683060
Email: hoangnhungty1987@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Thanh Tuyền
Chức vụ: Giáo viên âm nhạc
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0913052188
Email: luongthithanhtuyen.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Việt Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688286642
Email: hoangthivietha.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698247913
Email: thihienc1@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01216311736
Email: Hoangthihien.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Cam Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0944812587
Email: camthithuy.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Mạc Thị Dinh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989052565
Email: macthidinh1989@gmail.com
Họ và tên: Trần Thu Hạnh Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0944567602
Email: tranthuhanhlinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nông Thế Định
Chức vụ: Hành chính
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694783964
Email: nongthedinh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692912707
Email: phamthanh882000@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hiển
Chức vụ: Thư viện - Thiết bị
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685112442
Email: hienkiss@gmail.com
Họ và tên: Tô Văn Biên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0963686080
Email: tovanbien.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Thảo
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01696795055
Email: vuthao195@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Tú Oanh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01666133786
Email: tranthituoanh.c1@tienyen.edu.vn

TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 1 BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VỚI DẠNG BÀI ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN”.
27/10/2023

CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 1 BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY VỚI DẠNG BÀI ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN”.
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN ĐẠT GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN NỘI DUNG CỜ VUA TẠI HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG HUYỆN TIÊN YÊN LẦN THỨ XI, NĂM 2023-2024.
18/10/2023

Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên tham gia Hội khỏe Phù Đổng môn Cờ vua
CHUYÊN ĐỀ TOÁN CẤP TỔ “DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG MÔN TOÁN LỚP 3”
13/10/2023

TỔ 2+3 TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ TOÁN CẤP TỔ “DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG MÔN TOÁN LỚP 3”
Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên luôn chú trọng công tác tuyên truyền
25/04/2023

Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên luôn chú trọng công tác tuyên truyền
Tham gia hội thi Họa mi vàng
22/04/2023

Thứ 7, ngày 22 tháng 4 năm 2023 trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tham gia Hội thi Họa mi vàng huyện Tiên Yên năm 2023 đạt giải Ba toàn đoàn
THƯ VIỆN TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TIÊN YÊN TỔ CHỨC NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2023
13/04/2023

Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen đọc, ý thức tự học, học tập suốt đời của học sinh. Thư viện trường TH Thị trấn Tiên Yên tổ chức Ngày hội sách, chào mừng Ngày sách Việt Nam năm 2023.
Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên hân hoan tham gia Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi toàn quốc được tổ chức tại Quảng Ninh
06/04/2023

Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên hân hoan tham gia Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi toàn quốc được tổ chức tại Quảng Ninh
Trường TH Thị Trấn Tiên Yên tổ chức cho học sinh tham quan tại bảo tàng Quảng Ninh; Công viên giải trí Dragon Park
01/04/2023

Trường TH Thị Trấn Tiên Yên tổ chức cho học sinh tham quan tại bảo tàng Quảng Ninh; Công viên giải trí Dragon Park
Khánh thành Công trình măng non Cổng trường An toàn giao thông
14/03/2023

Ngày 14 tháng 3 năm 2023 Liên đội trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên đã khánh thành Công trình nmăng chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).
Ngày 11/3/2023, trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tổ chức thành công Hội khỏe phù đổng cấp trường, Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe năm học 2022-2023.
11/03/2023

Ngày 11/3/2023, trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tổ chức thành công Hội khỏe phù đổng cấp trường, Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe năm học 2022-2023.
Trường TH Thị Trấn Tiên Yên tiếp tục thực hiện mô hình Cổng trường ATGT
14/02/2023

Trường TH Thị Trấn Tiên Yên tiếp tục thực hiện mô hình Cổng trường ATGT
Phong trào "Áo ấm tặng bạn - Bạn nghèo đón Tết Nguyên đán 2023"
29/12/2022

Phong trào "Áo ấm tặng bạn - Bạn nghèo đón Tết Nguyên đán 2023"
Trải nghiệm tại Đoàn kinh tế Quốc Phòng 327
21/12/2022

Liên đội trường TH Thị Trấn Tiên Yên tổ chức cho các em học sinh tham quan trải nghiệm tại Đoàn kinh tế Quốc tế Quốc Phòng 327
Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tổ chức ngày hội Stem
22/10/2022

Ngày 22/10/2022 Phòng GD&ĐT Tiên Yên chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục điểm do trường TH Thị trấn Tiên Yên thực hiện với chủ đề "Ngày hội Stem dành cho học sinh tiểu học" năm học 2022-2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
10/09/2022

Công khai kế hoạch năm học 2022-2023
Công khai số điện thoại
01/09/2022

Công khai số điện thaoij của BGH nhà trường
Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên tổ chức thành công Hội thi Hùng biện “Một tác phẩm tiêu biểu viết về tỉnh Quảng Ninh” năm 2020
06/06/2020

Tiếp tục các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7” năm 2020. Ngày 01 tháng 6 năm 2020, trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tổ chức thành công Hội thi Hùng biện “Một tác phẩm tiêu biểu viết về tỉnh Quảng Ninh”.
Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên tổ chức thành công Hội thi “Kể chuyện Bác Hồ” với hình thức quay clip độc thoại, năm 2020
04/06/2020

Ngày 09 tháng 5 năm 2020, trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên đã tổ chức thành công Hội thi “Kể chuyện Bác Hồ” với hình thức quay clip độc thoại. Với 15 sản phẩm dự thi đến từ các lớp khối 3, 4, 5.
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TIÊN YÊN THAM GIA CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN “AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ”
02/06/2020

Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” là chương trình dành cho các em học sinh tiểu học trong cả nước, với mục tiêu trang bị kiến thức và hình thành những kỹ năng tham gia giao thông văn minh và an toàn cho thế hệ công dân tương lai ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên thực hiện hiệu quả mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” Năm học 2019-2020
28/05/2020

Tình hình trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học luôn là nỗi lo lắng, trăn trở của nhà trường. Vì vậy để đảo bảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trước và sau khi tan học trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên phối hợp với Đội trật tự Uỷ ban Thị trấn Tiên Yên xây dựng mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”. Đến nay mô hình hoạt động có hiệu quả. Đây là mô hình nhằm giúp học sinh, phụ huynh, cán bộ giáo viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tham gia giao thông, không những vậy qua việc làm trên đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh và người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc hơn khi tham gia giao thông.
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)