Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Tiểu học Thị trấn Tiên Yên
- Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt - Thị Trấn Tiên Yên - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333876471
- Hòm thư: c1thitran.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thtttienyen
Họ và tên: Vũ Thị MInh Thúy
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333876471
ĐTNR:
Di động: 0945098496
Email: vuthiminhthuy.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Ty Thị Hải Nga
Chức vụ: Phó hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333742.146
ĐTNR: 0333740779
Di động: 0948714508
Email: hainga.gdty@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thúy Phượng
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916876196
Email: nguyenthuyphuong.yt@gmail.com
Họ và tên: Tô Văn Minh
Chức vụ: GVMT
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mĩ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974212979
Email: ToVanMinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đinh Thế Hiền
Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987520146
Email: dinhthehien.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Quyên
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916947168
Email: Phamquyen.ktty@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên Tiếng anh( biệt phái)
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740029
Di động: 01645468744
Email: tranthihuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Dương
Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh ( Hợp đồng)
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiếng anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01269238010
Email: haduongty@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Gv tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740141
Di động: 0944216973
Email: nguyenthihoa.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694784072
Email: nguyenthinguyet.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876717
Di động: 01669428885
Email: nguyenthithanhhao.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692187031
Email: nguyenthihai.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Gv tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982466889
Email: hathihai.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333504082
Di động: 0943551034
Email: nguyenthinguyet.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656752819
Email: nguyenthihue.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236998887
Email: tothituyet.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Dưỡng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876114
Di động: 0986231888
Email: hathiduong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Mai Tùng Linh
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc
Trình độ đào tạo: Cao đẳng âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740408
Di động: 01688264782
Email: nguyenmaitunglinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Ngọc Thu Sang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740106
Di động: 01696197626
Email: tranngocthusang.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Mai Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688330345
Email: tranthimaihong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Phương Trà
Chức vụ: Tổng phụ trách đội
Trình độ đào tạo: Lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn đội
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236997270
Email: dophuongtra.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876785
Di động: 0972205477
Email: tranthithanh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333742296
Di động: 01275811871
Email: nguyenthinga.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01697786368
Email: nguyenthithuhien.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Thị Minh Huệ
Chức vụ: Giáo viên - tổ phó tổ 4-5
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876890
Di động: 0948152618
Email: tothiminhhue.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Anh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: toanhthuy.c1@tienyen.edu
Họ và tên: Nguyễn Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656348798
Email: nguyentuyetnhung.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Phong
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01628196858
Email: luongthiphong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976683060
Email: hoangnhungty1987@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Thanh Tuyền
Chức vụ: Giáo viên âm nhạc
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0913052188
Email: luongthithanhtuyen.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Việt Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688286642
Email: hoangthivietha.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698247913
Email: thihienc1@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01216311736
Email: Hoangthihien.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Cam Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0944812587
Email: camthithuy.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Mạc Thị Dinh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989052565
Email: macthidinh1989@gmail.com
Họ và tên: Trần Thu Hạnh Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0944567602
Email: tranthuhanhlinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nông Thế Định
Chức vụ: Hành chính
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694783964
Email: nongthedinh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692912707
Email: phamthanh882000@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hiển
Chức vụ: Thư viện - Thiết bị
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685112442
Email: hienkiss@gmail.com
Họ và tên: Tô Văn Biên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0963686080
Email: tovanbien.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Thảo
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01696795055
Email: vuthao195@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Tú Oanh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01666133786
Email: tranthituoanh.c1@tienyen.edu.vn

Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên tổ chức thành công Hội thi Hùng biện “Một tác phẩm tiêu biểu viết về tỉnh Quảng Ninh” năm 2020
06/06/2020

Tiếp tục các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7” năm 2020. Ngày 01 tháng 6 năm 2020, trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tổ chức thành công Hội thi Hùng biện “Một tác phẩm tiêu biểu viết về tỉnh Quảng Ninh”.
Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên tổ chức thành công Hội thi “Kể chuyện Bác Hồ” với hình thức quay clip độc thoại, năm 2020
04/06/2020

Ngày 09 tháng 5 năm 2020, trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên đã tổ chức thành công Hội thi “Kể chuyện Bác Hồ” với hình thức quay clip độc thoại. Với 15 sản phẩm dự thi đến từ các lớp khối 3, 4, 5.
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TIÊN YÊN THAM GIA CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN “AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ”
02/06/2020

Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” là chương trình dành cho các em học sinh tiểu học trong cả nước, với mục tiêu trang bị kiến thức và hình thành những kỹ năng tham gia giao thông văn minh và an toàn cho thế hệ công dân tương lai ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên thực hiện hiệu quả mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” Năm học 2019-2020
28/05/2020

Tình hình trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học luôn là nỗi lo lắng, trăn trở của nhà trường. Vì vậy để đảo bảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trước và sau khi tan học trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên phối hợp với Đội trật tự Uỷ ban Thị trấn Tiên Yên xây dựng mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”. Đến nay mô hình hoạt động có hiệu quả. Đây là mô hình nhằm giúp học sinh, phụ huynh, cán bộ giáo viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tham gia giao thông, không những vậy qua việc làm trên đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh và người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc hơn khi tham gia giao thông.
Thư viện trường em, trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên. Năm học 2019-2020
27/05/2020

Có một câu nói rất nổi tiếng của Dr Seuss “Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều”. “The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go”. Quả đúng như vậy, việc đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong hành trình tìm kiếm tri thức và hoàn thiện nhân cách của mỗi người.
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIÊN YÊN ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU NGHỈ DỊCH COVID-19
05/05/2020

Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 2748/UBND - GD ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, công văn số 696/BGDĐT ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 1389/BGDĐT ngày 23/4/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo, công văn 499/TTYT ngày 23/4/2020 của trung tâm y tế huyện Tiên Yên, trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên đã có những hoạt động chuẩn bị để đón học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng tránh dịch Covid-19.
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIÊN YÊN LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI PHỤ HUYNH, HỌC SINH ÔN TẬP KIẾN THỨC TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC VÌ DỊCH COVID-19
31/03/2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các em học sinh phải nghỉ học dài ngày, để giúp các em không quên kiến thức và chuẩn bị tốt tâm thế khi đi học trở lại Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể giúp cho học sinh được ôn luyện lại các kiến thức đã học ngay tại nhà.
Trường TH Thị trấn - TH Tiên Lãng tổ chức thành công Chuyên đề cấp cụm “Tích hợp di sán văn hóa địa phương qua môn Lịch sử lớp 5"
03/01/2019

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 cụm trường Tiểu học Thị trấn - Tiểu học Tiên Lãng tổ chức thành công Chuyên đề cấp cụm “Tích hợp di sán văn hóa địa phương qua môn lịch sử lớp 5”.
Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên tổ chức thành công Giao lưu Olympic các môn học cấp trường năm học 2018-2019
03/01/2019

Nhằm phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những học sinh có năng khiếu và thành tích cao trong học tập; tạo điều kiện để các em thể hiện khả năng vận dụng, tư duy sáng tạo về những kiến thức trong chương trình liên quan đến môn Toán, Tiếng Việt, TNXH, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH
15/09/2017

Phát triển Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên Giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 (Điều chỉnh)
Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên tổ chức gặp mặt dâu- rể nhân dịp kỉ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
20/03/2017

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ tháng 3 về, trong không khí ấm áp của mùa xuân, các tầng lớp phụ nữ nói riêng và tất cả mọi người trên khắp hành tinh nói chung lại háo hức đón chào ngày hội lớn – Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Hòa chung không khí đó, ngày 05/03/2017, Trường Tiểu học thị trấn Tiên Yên tổ chức buổi gặp mặt dâu rể nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Đại hội chi đoàn nhiệm kì 2016 - 2017
29/11/2016

Thực hiện kế hoạch của BCH Đoàn trường tiểu học Thị trấn Tiên Yên về việc tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016-2017. Ngày 21/10/2016 Chi đoàn trường TH Thị trấn Tiên Yên tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016-2017.
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TIÊN YÊN VỚI HỘI THI HOẠ MI VÀNG- CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU NGHỆ SĨ NHỎ TUỔI NĂM HỌC 2016 - 2017.
29/11/2016

Ngày 17 và 18/11/2016 Liên đội Tiểu học Thị trấn tổ chức hội thi Hoạ mi vàng năm học 2016 - 2017. Đến dự chương trình có đ/c Đỗ Phương Trà - cán bộ huyện đoàn; đ/c Mai Việt Hồng- bí thư ĐTN thị trấn cùng các anh chị TPT, các bậc phụ huynh và các em em học sinh.
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TIÊN YÊN VỚI HỘI THI HOẠ MI VÀNG- CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU NGHỆ SĨ NHỎ TUỔI NĂM HỌC 2016 - 2017.
29/11/2016

Ngày 17 và 18/11/2016 Liên đội Tiểu học Thị trấn tổ chức hội thi Hoạ mi vàng năm học 2016 - 2017. Đến dự chương trình có đ/c Đỗ Phương Trà - cán bộ huyện đoàn; đ/c Mai Việt Hồng- bí thư ĐTN thị trấn cùng các anh chị TPT, các bậc phụ huynh và các em em học sinh.
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TIÊN YÊN HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG DO TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM 2016
15/11/2016

Hiện nay an toàn giao thông đang là vấn đề nóng hổi và bức xúc của toàn xã hội. Chỉ một sơ suất nhỏ, chỉ một phút giây thôi, tai nạn giao thông sẽ gây ra đau thương mất mát cho gia đình ai đó; và từng ngày, từng giờ những tai nạn giao thông vẫn đang cướp đi sinh mệnh của bao người, gây thương tích, tàn phế và đem đến nỗi đau tinh thần không gì bù đắp được cho hàng ngàn người thân của họ. Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo Tiên Yên, ngày 14.11.2016 trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tổ chức hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2016 .
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TIÊN YÊN HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG DO TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM 2016
15/11/2016

Hiện nay an toàn giao thông đang là vấn đề nóng hổi và bức xúc của toàn xã hội. Chỉ một sơ suất nhỏ, chỉ một phút giây thôi, tai nạn giao thông sẽ gây ra đau thương mất mát cho gia đình ai đó; và từng ngày, từng giờ những tai nạn giao thông vẫn đang cướp đi sinh mệnh của bao người, gây thương tích, tàn phế và đem đến nỗi đau tinh thần không gì bù đắp được cho hàng ngàn người thân của họ. Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo Tiên Yên, ngày 14.11.2016 trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tổ chức hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2016 .
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIÊN YÊN NHIỆM KỲ 2016-2017
11/11/2016

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017 của Hội đồng Đội huyện Tiên Yên, ngày 18/10/2016 Liên đội trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên đã tiến hành Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2016– 2017.
NGÀY HỘI VỆ SINH TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017
07/11/2016

Thực hiện công văn số 943/PGDĐT ngày 20/10/2016 của Phòng GD&ĐT Tiên Yên về việc hướng dẫn tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2016 – 2017, ngày 31 tháng 10 năm 2016 Trường TH Thị trấn Tiên Yên tổ chức ngày hội Vệ sinh trường học năm học 2016 - 2017.
Kế hoạch tháng 10 năm 2016
07/11/2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2016
NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIÊN YÊN
04/10/2016

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Yên, hôm nay trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc với chủ đề “Tự học, học tập suốt đời trong kỷ nguyên số”.
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)