Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Tiểu học Thị trấn Tiên Yên
- Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt - Thị Trấn Tiên Yên - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333876471
- Hòm thư: c1thitran.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thtttienyen
Họ và tên: Vũ Thị MInh Thúy
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333876471
ĐTNR:
Di động: 0945098496
Email: vuthiminhthuy.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Ty Thị Hải Nga
Chức vụ: Phó hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333742.146
ĐTNR: 0333740779
Di động: 0948714508
Email: hainga.gdty@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thúy Phượng
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916876196
Email: nguyenthuyphuong.yt@gmail.com
Họ và tên: Tô Văn Minh
Chức vụ: GVMT
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mĩ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974212979
Email: ToVanMinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đinh Thế Hiền
Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987520146
Email: dinhthehien.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Quyên
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916947168
Email: Phamquyen.ktty@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên Tiếng anh( biệt phái)
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740029
Di động: 01645468744
Email: tranthihuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Dương
Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh ( Hợp đồng)
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiếng anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01269238010
Email: haduongty@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Gv tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740141
Di động: 0944216973
Email: nguyenthihoa.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694784072
Email: nguyenthinguyet.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876717
Di động: 01669428885
Email: nguyenthithanhhao.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692187031
Email: nguyenthihai.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Gv tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982466889
Email: hathihai.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333504082
Di động: 0943551034
Email: nguyenthinguyet.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656752819
Email: nguyenthihue.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236998887
Email: tothituyet.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Dưỡng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876114
Di động: 0986231888
Email: hathiduong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Mai Tùng Linh
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc
Trình độ đào tạo: Cao đẳng âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740408
Di động: 01688264782
Email: nguyenmaitunglinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Ngọc Thu Sang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740106
Di động: 01696197626
Email: tranngocthusang.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Mai Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688330345
Email: tranthimaihong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Phương Trà
Chức vụ: Tổng phụ trách đội
Trình độ đào tạo: Lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn đội
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236997270
Email: dophuongtra.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876785
Di động: 0972205477
Email: tranthithanh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333742296
Di động: 01275811871
Email: nguyenthinga.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01697786368
Email: nguyenthithuhien.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Thị Minh Huệ
Chức vụ: Giáo viên - tổ phó tổ 4-5
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876890
Di động: 0948152618
Email: tothiminhhue.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Anh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: toanhthuy.c1@tienyen.edu
Họ và tên: Nguyễn Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656348798
Email: nguyentuyetnhung.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Phong
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01628196858
Email: luongthiphong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976683060
Email: hoangnhungty1987@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Thanh Tuyền
Chức vụ: Giáo viên âm nhạc
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0913052188
Email: luongthithanhtuyen.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Việt Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688286642
Email: hoangthivietha.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698247913
Email: thihienc1@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01216311736
Email: Hoangthihien.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Cam Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0944812587
Email: camthithuy.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Mạc Thị Dinh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989052565
Email: macthidinh1989@gmail.com
Họ và tên: Trần Thu Hạnh Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0944567602
Email: tranthuhanhlinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nông Thế Định
Chức vụ: Hành chính
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694783964
Email: nongthedinh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692912707
Email: phamthanh882000@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hiển
Chức vụ: Thư viện - Thiết bị
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685112442
Email: hienkiss@gmail.com
Họ và tên: Tô Văn Biên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0963686080
Email: tovanbien.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Thảo
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01696795055
Email: vuthao195@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Tú Oanh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01666133786
Email: tranthituoanh.c1@tienyen.edu.vn
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes