Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Tiểu học Thị trấn Tiên Yên
- Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt - Thị Trấn Tiên Yên - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333876471
- Hòm thư: c1thitran.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thtttienyen
Họ và tên: Vũ Thị MInh Thúy
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333876471
ĐTNR:
Di động: 0945098496
Email: vuthiminhthuy.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Ty Thị Hải Nga
Chức vụ: Phó hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333742.146
ĐTNR: 0333740779
Di động: 0948714508
Email: hainga.gdty@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thúy Phượng
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916876196
Email: nguyenthuyphuong.yt@gmail.com
Họ và tên: Tô Văn Minh
Chức vụ: GVMT
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mĩ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974212979
Email: ToVanMinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đinh Thế Hiền
Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987520146
Email: dinhthehien.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Quyên
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916947168
Email: Phamquyen.ktty@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên Tiếng anh( biệt phái)
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740029
Di động: 01645468744
Email: tranthihuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Dương
Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh ( Hợp đồng)
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiếng anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01269238010
Email: haduongty@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Gv tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740141
Di động: 0944216973
Email: nguyenthihoa.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694784072
Email: nguyenthinguyet.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876717
Di động: 01669428885
Email: nguyenthithanhhao.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692187031
Email: nguyenthihai.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Gv tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982466889
Email: hathihai.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333504082
Di động: 0943551034
Email: nguyenthinguyet.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656752819
Email: nguyenthihue.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236998887
Email: tothituyet.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Dưỡng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876114
Di động: 0986231888
Email: hathiduong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Mai Tùng Linh
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc
Trình độ đào tạo: Cao đẳng âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740408
Di động: 01688264782
Email: nguyenmaitunglinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Ngọc Thu Sang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333740106
Di động: 01696197626
Email: tranngocthusang.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Mai Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688330345
Email: tranthimaihong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Phương Trà
Chức vụ: Tổng phụ trách đội
Trình độ đào tạo: Lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn đội
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236997270
Email: dophuongtra.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876785
Di động: 0972205477
Email: tranthithanh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333742296
Di động: 01275811871
Email: nguyenthinga.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01697786368
Email: nguyenthithuhien.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Thị Minh Huệ
Chức vụ: Giáo viên - tổ phó tổ 4-5
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876890
Di động: 0948152618
Email: tothiminhhue.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Anh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: toanhthuy.c1@tienyen.edu
Họ và tên: Nguyễn Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656348798
Email: nguyentuyetnhung.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Phong
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01628196858
Email: luongthiphong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976683060
Email: hoangnhungty1987@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Thanh Tuyền
Chức vụ: Giáo viên âm nhạc
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0913052188
Email: luongthithanhtuyen.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Việt Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688286642
Email: hoangthivietha.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698247913
Email: thihienc1@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01216311736
Email: Hoangthihien.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Cam Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0944812587
Email: camthithuy.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Mạc Thị Dinh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989052565
Email: macthidinh1989@gmail.com
Họ và tên: Trần Thu Hạnh Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0944567602
Email: tranthuhanhlinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nông Thế Định
Chức vụ: Hành chính
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694783964
Email: nongthedinh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692912707
Email: phamthanh882000@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hiển
Chức vụ: Thư viện - Thiết bị
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685112442
Email: hienkiss@gmail.com
Họ và tên: Tô Văn Biên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0963686080
Email: tovanbien.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Thảo
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01696795055
Email: vuthao195@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Tú Oanh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01666133786
Email: tranthituoanh.c1@tienyen.edu.vn

Trường TH Thị Trấn Tiên Yên tổ chức Lễ tổng kết năm học 2023-2024
24/05/2024

"Nắng Hạ về nhuộm màu hoa phượng đỏ Một góc trời rực rỡ bức tranh thơ Tiếng ve ngân gợi nhớ tuổi học trò" Khi ánh nắng ngập tràn từng con phố, trên từng tán lá lấp ló màu đỏ của hoa phượng và tiếng ve kêu râm ran là lúc báo hiệu mùa hè về cũng là lúc báo hiệu một năm học đã kết thúc. Trong năm học 2023 – 2024 vừa qua, với sự cố gắng nỗ lực của các em học sinh và sự ân cần nhiệt huyết của các thầy cô giáo, trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên đã gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc. Để nhìn nhận và biểu dương những thành tích ấy, hôm nay nhà trường long trọng tổ chức "Lễ tổng kết năm học 2023 – 2024" Trong buổi tổng kết đã tuyên truyền các em học sinh thực hiện tốt Luật ATGT, phòng chống đuối nước trong dịp hè. BGH nhà trường kí kết bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương. Vậy là một năm học đã kết thúc, chúc mừng các em học sinh đã làm nên năm học 2023– 2024 đầy thành công. Đó sẽ là tiền đề cho sự chuyển mình, với những hứa hẹn thật rực rỡ trong tương lai. Chúc các em HS có 1 mùa hè An toàn và bổ ích.
Trường TH Thị Trấn Tiên Yên tổ chức Lễ ra trường cho HS lớp 5
24/05/2024

Cách đây 5 năm, trường tiểu hoc Thị Trấn Tiên Yên đã đón nhận hơn 100 em học sinh vào lớp 1. Trong 5 năm qua, với sự quan tâm với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao và sự giúp đỡ của các cấp, sự nhiệt tình của các thầy cô giáo, sự rèn luyện của các em. Những cô cậu học trò ngày ấy biết bao bỡ ngỡ, lạ lẫm, rụt rè nay đã trở thành những anh, chị học sinh cuối cấp tiểu học. 5 năm học dưới mái trường tiểu học không quá nhanh, không quá dài nhưng đã để lại những dấu ấn và những kỷ niệm đầy tốt đẹp dưới mái trường này. Chiều ngày 24 tháng 5 năm 2024 trường tiểu học Thị Trấn Tiên Yên long trọng tổ chức Lễ ra trường cho HS lớp 5 khóa học 2019-2024.
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC” NĂM 2024
22/05/2024

Thực hiện kế hoạch số 94/VHTT ngày 09/05/2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Yên V/v Tham gia Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024"; Trường Tiểu học Thị trấn Tiên Yên tích cực tham gia cuộc thi, triển khai tới 100% GV, phụ huynh và các em học sinh khối 4-5, với hình thức quay clip và viết bài dự thi.
"Tự hào truyền thống Đội - Mừng sinh nhật Bác"
14/05/2024

"Bác để tình thương cho chúng con Một thời thanh bạch, chẳng vàng son Mong manh áo vải hồn muôn trượng Hơn tượng đồng phơi những lối mòn..." Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 5, chúng ta lại bâng khuâng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Trải qua thời gian, những câu chuyện về Bác và thiếu nhi vẫn còn nguyên giá trị. Bác luôn có sự gắn bó mật thiết, 1 tình cảm trìu mến, hiền hòa và chu đáo với thiếu nhi. Đó là sự ấm áp vô cùng của một vị Lãnh tụ vĩ đại. Trước sự kiện lớn này, Liên đội trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên long trọng tổ chức sinh hoạt với chủ đề: "Tự hào truyền thống Đội - Mừng sinh nhật Bác", Kết nạp Đội viên mới. Nhằm giáo dục lòng kính yêu Bác Hồ, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đội, tạo động lực phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ kính yêu 🥰
Lễ kết nạp Đội viên mới - Niềm tự hào của mỗi sao nhi đồng
08/05/2024

Nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024). Từ ngày 3/5-15/5 đã tổ chức lễ kết nạp Đội viên cho 50 em nhi đồng khối 3 năm học 2023-2024. Các em được kết nạp Đội đợt này đều là những nhi đồng chăm ngoan, có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia phong trào, hoạt động của nhà trường, qua quá trình rèn luyện dự bị đội viên, được Liên đội theo dõi và đã ghi nhận. Được đứng trong hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là vinh dự, niềm tự hào đối với các em. Vì từ hôm nay, các em được mang trên vai chiếc khăn đỏ thắm màu cờ Tổ Quốc. Màu khăn đỏ như nhắc nhở các em phải phấn đấu vươn lên không ngừng để trở thành Đội viên tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi – cháu ngoan Bác Hồ. Giây phút thiêng liêng này sẽ là kỷ niệm đẹp của tuổi học trò của các em.
Vinh danh và chúc mừng các em học sinh và giáo viên đạt Thành tích xuất sắc trong kì thi IOE Tiếng Anh trên mạng Internet cấp Quốc gia
07/05/2024

Trường TH Thị Trấn Tiên Yên xin được vinh danh và chúc mừng các em học sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong kì thi IOE Tiếng Anh trên mạng Internet cấp Quốc gia năm học 2023-2024🌺🌺 🌺Em Phạm Hoài An - đạt giải Đồng cấp Quốc gia 🌺Em Lê Minh Triết - đạt giải khuyến khích cấp Quốc gia 🌺 Em Phạm Phú Danh- đạt giải khuyến khích cấp Quốc gia 🌺27/27 em hoàn thành tốt kì thi cấp Quốc gia 🌺 Chúc mừng Ms. Hà Hải Yến và Ms. Tô Thị Thắm đạt thành tích xuất sắc trong công tác ôn luyện học sinh Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo, BGH nhà trường, sự phối hợp giữa quý bậc phụ huynh và sự ôn luyện của các thầy cô giáo. Hơn hết là sự đam mê và quyết tâm trinh phục bản thân của các em học sinh 🥰🥰 Xin chúc mừng mùa IOE thành công rực rỡ 😍
Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tham gia Ngày hội Giao lưu Robotics học sinh tiểu học
04/05/2024

Ngày 4 tháng 5 năm 2024, Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tham gia Ngày hội Giao lưu Robotics học sinh tiểu học, năm học 2023-2024 do Phòng GD&ĐT tổ chức đã thu về những trái ngọt: giải Ba đồng đội Khối 3, giải Ba đồng đội khối 4, giải 3 đồng động khối 5, giải Ba toàn đoàn. Với mục đích thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024: Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 2018 theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học. Dựa trên việc vận dụng các kiến thức, kỹ năng về toán học, TN&XH, khoa học kỹ thuật, tin học và công nghệ, học sinh tìm tòi và thử nghiệm để thiết kế, chế tạo một robot trong thời gian nhanh nhất và vận hành hiệu quả. Khai thác, sử dụng bộ thiết bị trong phòng thiết bị dạy học lấy học sinh làm trung tâm được trang cấp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường có cấp tiểu học.
Sinh hoạt Sao nhi Đồng Tháng 4 "Phòng chống tai nạn thương tích"
04/05/2024

Ngày 04 tháng 5 năm 2024, Liên đội tổ chức Sinh hoạt Sao nhi Đồng Tháng 4 với chủ điểm "Phòng chống tai nạn thương tích". Tai nạn thương tích là sự việc xảy ra ngoài ý muốn của chủ thể, do tác nhân bên ngoài, gây nên những tổn thương về thể chất và tinh thần. Tai nạn thương tích thường dễ xảy ra ở lứa tuổi học đường do tính hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm cũng như hạn chế về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích của học sinh. Hiện nay trẻ em trên thế giới nói chung và trẻ em ở Việt Nam nói riêng tỉ lệ trẻ bị tai nạn thương tích có xu hướng tăng lên. Theo thống kê của Cục Quản lý môi trường cho thấy, mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích, số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích là 6.600 trường hợp/năm chiếm tỷ lệ 35,5%. Ngoài ra, nhiều trẻ em bị chấn thương phải điều trị tại bệnh viện và thường để lại hậu quả lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí là khuyết tật suốt đời. Các nguyên nhân thương tích thường gặp đối với học sinh là tai nạn giao thông, té ngã, đuối nước, bỏng, điện giật, ngộ độc do hóa chất, thực phẩm, vật sắc nhọn đâm, cắt, đánh nhau, bạo lực hoặc do tiếp xúc với các vật nổ như pháo và bao gồm cả trường hợp thương tích do hành động tự tử gây ra. Biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích trong trường học Phòng ngừa tai nạn giao thông: Tại khu vực trường học cần phải có biển báo trường học cho các loại phương tiện cơ giới ở khu vực gần trường học. Trong giờ học, giờ giải lao phải đóng cổng trường, giám sát việc ra vào của học sinh khi đến trường để đảm bảo an toàn. Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức về luật giao thông, thực hiện các quy định an toàn giao thông và bảo an toàn khi tham gia giao thông. Tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông cho phụ huynh, đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn giao thông, không chạy xe máy trong sân trường, đảm bảo an toàn khi đưa, đón các em học sinh. Phòng ngừa té ngã: Thường xuyên kiểm tra các trang bị tại trường học như: bàn ghế, bảng viết, mặt sân, cầu thang… khi phát hiện có hư hỏng hoặc gây nguy hiểm cho học sinh cần được sửa chữa hoặc thay thế. Nhà trường cần đảm bảo an toàn, chắc chắn đối với dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học các môn thể dục, thể thao. Hướng dẫn cho học sinh không đến gần những nơi không an toàn, vui chơi đúng khu vực quy định theo sự hướng dẫn của nhà trường. Phòng ngừa bạo lực, đánh nhau trong trường học: Tăng cường giáo dục nâng cao kiến thức và nâng cao ý thức cho các em học sinh tránh việc đùa giỡn quá mức, xô đẩy, đánh nhau trong khuôn viên nhà trường. Quy định và giám sát chặc chẽ nhằm đảm bảo học sinh không mang theo các vật sắc nhọn nguy hiểm như dao, kéo, súng cao su… khi đến trường. Thầy, cô thường xuyên theo dõi, giám sát, giáo dục cho các em học sinh nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động vui chơi và học tập. Phòng ngừa điện giật, sự cố do điện: Hệ thống điện trong lớp phải an toàn, không để dây trần, dây điện hở, bảng điện để cao. Nhà trường thường xuyên kiểm tra các đồ dùng, thiết bị sử dụng điện để đảm bảo an toàn. Phòng ngừa ngộ độc thức ăn: Hướng dẫn cho các em học sinh về không tham gia mua bán quà bánh hay ăn hàng rong xung quanh cổng trường. Thực phẩm do thức ăn nhà bếp, nước uống phải đảm bảo vệ sinh, rõ nguồn gốc. Phải có hợp đồng cam kết mua bán thực phẩm sạch rõ nguồn gốc với công ty cung cấp. Phòng ngừa đuối nước: Tạo điều kiện cho các em học sinh rèn luyện thể lực, học bơi và biết bơi theo quy định. Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho các em học sinh khi bơi phải tuân thủ quy tắc an toàn. Trang bị kiến thức về an toàn đường thủy: khi di chuyển bằng các phương tiện tàu, thuyền… phải mặc áo phao bảo hộ. Giếng, bể nước trong khuôn viên trường học phải có nắp đậy an toàn. Trong trường hợp có xảy ra lũ lụt, học sinh đi học qua sông, suối phải có người lớn đưa và phải đảm bảo an toàn.
Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên đã tổ chức Tuyên truyền Phòng, chống bệnh dại
03/05/2024

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên đã tổ chức Tuyên truyền Phòng, chống bệnh dại tại các lớp học. Bệnh Dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do vi rút, lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, cào, liếm của động vật mắc bệnh. Bệnh thường lưu hành ở các nước thuộc khu vực châu Á và châu Phi. Tại Việt Nam, bệnh Dại lưu hành ở nhiều địa phương. Chó, mèo là vật nuôi quen thuộc đối với rất nhiều gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không được tiêm phòng dịch và không được chăm sóc đúng cách, chúng sẽ dễ trở thành “thú dữ”, gây hại đến sức khỏe của con người. Mặc dù các ngành chức năng liên tục khuyến cáo về việc tiêm vắc xin dại, nhưng tại Việt Nam trung bình có trên 400.000 người bị chó, mèo...cắn và khoản 100 người tử vong vì bệnh dại. Khi đã lên cơn dại, người bệnh chắn chắn sẽ tử vong 100%. Điều đáng nói, các ca tử vong vì dại chủ yếu là do chó, mèo của gia đình hoặc hàng xóm cắn. Chính tâm lý chủ quan “chó nhà” nên đã dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Đại đa số là trẻ em và người già bị chó cắn là chủ yếu. Để chủ động phòng chống bệnh dại, cần thực hiện tốt các biện pháp sau: Một là: Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Hai là: Không thả rông chó, mèo; chó ra đường phải được đeo rọ mõm. Ba là: Không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo. Bốn là: Khi bị chó, mèo cắn, cào cần: – Rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút, nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch – đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh Dại khi bị chó, mèo cắn. – Sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70%, cồn iod hoặc Povidone, Iodine. – Hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương. – Đến ngay Trung tâm Y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng Dại kịp thời. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh Dại. – Tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh Dại.
Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tổ chức Tuyên truyền Phòng, chống dịch bệnh theo mùa.
02/05/2024

Ngày 02 tháng 5 năm 2024, Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tổ chức Tuyên truyền Phòng, chống dịch bệnh theo mùa. Mùa hè mang đến thật nhiều nhiều vui và những điều thú vị! Nhưng cũng có nhiều bạn học sinh không yêu mùa hè bởi cái nắng chói chang, thời tiết nóng bức, khó chịu... Khi tiết trời oi bức cũng là thời điểm thuận lợi cho các virus và vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển gây nên những dịch bệnh khó kiểm soát ở cả người lớn và trẻ em như: thủy đậu, quai bị, rubella, cúm A, sởi, tay chân miệng, viêm đường hô hấp, tiêu chảy, bệnh tả, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, viêm màng não mô cầu, ... Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, mọi người đều có thể mắc các bệnh, dịch truyền nhiễm, nhưng đối tượng dễ mắc nhất vẫn là trẻ em. Trong khi đó, công tác phòng, chống các loại dịch, bệnh truyền nhiễm gặp nhiều khó khăn do điều kiện vệ sinh môi trường, ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm của người dân chưa cao. Những biện pháp chung để phòng các bệnh mùa hè: 1.Nâng cao sức đề kháng của cơ thể: - Giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhất là thường xuyên rửa tay với xà phòng để loại trừ mầm bệnh; - Hạn chế đi ra ngoài trời và khi cần ra ngoài thì phải mặc áo quần che kín da và đội nón rộng vành che phủ kín vùng cổ gáy phòng say nắng; - Ăn đủ chất chú ý thêm các loại rau, củ, quả  nhưng cần xử lý sạch trước khi ăn; - Không ăn những thức ăn chưa nấu chín như tiết canh, nem chua, thịt các loại nấu tái, trứng sống, gỏi cá; không ăn uống ở những hàng quán không có đủ nước sạch và không hợp vệ sinh; - Uống đủ nước, người lớn uống ít nhất 2 lít/ ngày, trẻ em thường cho uống nước, thêm nước cam vắt hoặc nước chanh. Hạn chế sử dụng các loại nước đóng chai, nhất là loại nước có ga. 2. Vệ sinh môi trường: - Nhà ở gọn gàng, sạch sẽ thông thoáng để làm giảm độ nóng và thanh thải mầm bệnh trong không khí; - Không để thức ăn, rác, nước thải vương vải làm thu hút ruồi, côn trùng vào nhà; - Không thải bỏ bất cứ vật gì xuống nguồn nước vì sẽ làm ô nhiễm nguồn nước và vi khuẩn, vi rút có điều kiện phát triển mạnh gây nguy cơ dịch bệnh cho cộng đồng; - Cá nhân, gia đình và cộng đồng tích cực khuyến cáo mọi người không vức rác bừa bãi ra môi trường, rác cần được thu gom và xử lý đúng theo quy định. - Mọi người dân cần tăng cao sức khỏe và khả năng phòng bệnh bằng cách ăn uống đủ chất, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, thức ăn có nhiều vitamin; có chế độ làm việc, sinh hoạt, luyện tập thể thao và nghỉ ngơi hợp lý. Khi có người bị bệnh hoặc nghi bị bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị và xử lý kịp thời, không để bệnh lây lan sang người thân và cộng đồng.
Hiến máu tình nguyện - Kết nối trái tim - Kết nối sự sống
26/04/2024

Hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lòng thương yêu đồng loại “một người vì mọi người” nghĩa cử hiến máu cứu người luôn cao đẹp, cần được phát huy. Hiến máu sẽ đem lại cho ta niềm vui vì được giúp đỡ ai đó đang cần lượng máu quý giá, mà nếu như không có nó họ không thể tồn tại tiếp trên cuộc đời này. Thật vui khi được cứu sống mạng người, vì thế ta nên nhân nhiều niềm vui ấy bằng cách hiến máu tình nguyện khi ta có thể. Máu là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho con người. Có máu đầy đủ cơ thể con người mới tồn tại và khỏe mạnh, vậy mà có hàng trăm ngàn người vì nhiều lý do sức khỏe khác nhau đang rất cần đến máu để chữa trị bệnh tật và duy trì sự sống. Hiến máu tình nguyện chúng ta hiểu về giá trị sức khỏe bản thân. Hiến máu không chỉ cứu người mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe người hiến máu. Khoa học chứng minh, hiến máu nhiều lần làm giảm nguy cơ ứ đọng sắt, giảm thiểu bệnh tim mạch. Hiến máu làm cho tinh thần sảng khoái hơn, ăn ngủ ngon hơn. Máu bạn cho đi, máu tái tạo nhanh sau 3 đến 5 ngày, máu mới do cơ thể sinh ra được trẻ hóa, có sức đề kháng chống bệnh tật, tạo sự phấn chấn vui vẻ. Như vậy hiến máu làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn và cũng là cách kiểm tra giám sát sức khỏe của chính mình. Hiến máu tình nguyện đã trở thành ngày hội thường niên của huyện Tiên Yên, với sự tham gia nhiệt tình của các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng nhân dân trong toàn huyện. Hòa chung không khí Ngày hội hiến máu năm 2024, trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên có 2 đồng chí tình nguyện tham gia hiến máu: đ/c Phạm Thị Hiền - Bí Thư Chi Bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đ/c Lương Thị Phương - Giáo viên. Chúc 2 đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên hân hoan chào đón 132 em học sinh trường Mầm non Hoa Hồng và Mầm non Hoa Mai đến thăm quan trường.
24/04/2024

Sáng nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024, Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên hân hoan chào đón 132 em học sinh trường Mầm non Hoa Hồng và Mầm non Hoa Mai đến thăm quan trường. Buổi trải nghiệm tham quan Trường Tiểu học hôm nay sẽ là kỉ niệm đáng nhớ của các bé trước khi rời xa trường Mầm non thân yêu. Các bé vui thích và mạnh dạn, tự tin hơn, sẵn sàng tâm thế để bước vào lớp 1. Đây cũng sẽ là trải nghiệm thực tế đầy màu sắc và bổ ích cho các bé, là hành trang giúp các bé vững bước, mạnh dạn, tự tin trong ngày mai. Xin chúc cho các em học sinh lớp mẫu giáo 5 tuổi luôn vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc. Mái trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên luôn sẵn sàng mở lối yêu thương để chào đón các em trong một ngày không xa. Hẹn gặp lại các em!09:40/-strong/-heart:>:o:-((:-hĐã nhậnXem trước khi gửiThả Files vào đây để xem lại trước khi gửi
Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tham gia Ngày sách Việt Nam huyện Tiên Yên năm 2024
21/04/2024

Thực hiện công văn số 01/KHPH-TTVH-GDĐT về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam huyện Tiên Yên năm 2024. Ngày 21 tháng 4 năm 2024 tại Trung tâm văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc đã diễn ra Ngày sách Việt Nam huyện Tiên Yên năm 2024. Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tham gia đội thi Tiểu học cùng trường Tiểu học Tiên Lãng, Đông Ngũ 1, Đông Ngũ 2, Phong Dụ. Đội các trường Tiểu học đã xuất sắc đạt giải Nhất giới thiệu sách và đạt giải Nhất toàn đoàn. Chúc mừng thành tích của các thầy cô và các em học sinh.
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIÊN YÊN TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2024.
19/04/2024

Sách có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Từ lâu, đọc sách đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Từ đọc sách, sưu tầm sách đến xây dựng tủ sách, thư viện sách là con đường để xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên Hưởng ứng Ngày trái đất năm 2024
16/04/2024

Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên Hưởng ứng Ngày trái đất năm 2024 với Chủ đề "Chung tay bảo vệ môi trường" Ngày Trái đất (22/4) ra đời cách đây hơn 50 năm có ý nghĩa đặc biệt, với những hoạt động bảo vệ môi trường rộng rãi tại trên 190 nước với sự tham gia trực tiếp của hàng chục triệu người. * Lịch sử ra đời ngày Trái đất Ngày Trái đất (Earth Day - ED) được đề xuất lần đầu ở Mỹ năm 1970, ông John McConnell là người đề xướng Ngày Trái đất. Ông đã vận động cử hành tôn vinh Trái đất ngày 21/03/1970. Thành phố San Francisco của Mỹ đã hưởng ứng, công bố ngày 21/3/1970 là Ngày Trái đất, và sau đó Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc U Thant đã công bố đó là Ngày Trái đất Quốc tế. Tuy nhiên, sau này một bộ phận đông đảo những người ủng hộ Ngày Trái đất tin tưởng sau ngày Chúa Phục sinh mới thật sự là Ngày Trái đất, và họ cử hành vào ngày 22/4 hàng năm. Ngày Trái đất thứ hai do ông Gaylord Nelson, nguyên thượng nghị sĩ đảng dân chủ bang Wisconsin, Mỹ, phát động vào ngày 22/4/1970 với 20 triệu người tham gia. Đó là ngày mà nhân loại tạm gác lại những công việc hàng ngày, những lo lắng buồn phiền để suy nghĩ và hành động cho thế giới tự nhiên mà chúng ta đang sống. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng tuyên bố: "Là cha đẻ của Ngày Trái đất, Nelson đồng thời là người tiên phong để sau này cho ra đời các sự kiện khác nối tiếp Ngày Trái đất, đó là Luật Bảo vệ môi trường, Luật Không khí sạch, Luật Nước sạch và Luật Nước uống an toàn". Nelson là người ủng hộ công cuộc bảo vệ môi trường tự nhiên và được biết đến như một trong những nhà lãnh đạo về môi trường đầu tiên trên thế giới. Ông được đánh giá là một người khiêm nhường, hài hước và không bao giờ bị ảnh hưởng bởi quyền lực và sự phù hoa của những cương vị ông từng nắm giữ. Năm 1995, 15 năm sau khi về hưu, Nelson được Tổng thống Bill Clinton trao tặng Huân chương Tự do cho những nỗ lực của ông trong công tác môi trường. Ông qua đời ngày 3/7/2005. Năm 2009, Ngày Trái đất đã được Liên Hợp Quốc công nhận. * Ý nghĩa của Ngày Trái đất Ngày Trái đất là ngày vận động toàn dân nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu. Trong Ngày Trái đất, mọi người thường tổ chức các hoạt động nhằm mục đích bảo vệ môi trường như tuyên truyền kêu gọi mọi người chung sức bảo vệ môi trường sống, tổ chức trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp.
Trường TH Thị Trấn Tiên Yên tổ chức giới thiệu cuốn sách hay Tháng 4.
15/04/2024

Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2024 Trường TH Thị Trấn Tiên Yên tổ chức giới thiệu cuốn sách hay Tháng 4. Với mục đích phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong nhà trường; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Tiếp tục nâng cao văn hóa đọc cho đội viên, nhi đồng. Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 với thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe
Trường TH Thị Trấn Tiên Yên tuyên truyền Tác hại của thuốc lá điện tử
13/04/2024

Trường TH Thị Trấn Tiên Yên tuyên truyền Tác hại của thuốc lá điện tử tới 844 HS toàn trường trong tiết sinh hoạt tập thể tại các lớp. Gần đây tình trạng trẻ vị thành niên, học sinh hút thuốc lá đang diễn ra khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng. Đã có nhiều học sinh bị loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp, thậm chí suýt tử vong sau khi hút thuốc lá điện tử. Do đó, việc ngăn chặn tác hại của thuốc lá điện tử trong môi trường giáo dục là việc làm cần thiết để bảo vệ các em học sinh. Thuốc lá điện tử có chứa nhiều chất độc như hóa chất hương liệu, kim loại và Nicotine nên có hại cho sức khỏe. Nhiều người vẫn thường lầm tưởng thuốc lá điện tử không gây hại vì khi hút vào không tỏa ra khói hay có chứa mùi khó chịu như hút thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của sản phẩm này chẳng kém cạnh gì thuốc lá điếu thông thường. 1. Thuốc lá điện tử là gì? - Thuốc lá điện tử là thiết bị chạy bằng pin dùng để làm nóng dung dịch lỏng (thường chứa nicotine), biến dung dịch này thành hơi cùng những luồng khói có hương thơm để người hút có thể hít vào phổi. Tuy nhiên, một số thành phần chất ma túy cũng có thể được cho vào dưới dạng chất lỏng để tăng cảm giác của người dùng, không rõ nguồn gốc và nồng độ, vì thế gây ra những tác hại nguy hiểm tới con người đặc biệt là những em học sinh đang trong giai đoạn phát triển. - Thuốc lá điện tử có rất nhiều tên gọi khác nhau như vape, thuốc lá vaporizer, e-cigs, e-hookahs, vape, bút vape, ENDS (hệ thống điện tử cung cấp nicotin), ENNDS (hệ thống phân phối không chứa nicotin). … được thiết kế đa dạng với hình dáng bắt mắt: có thể giống điếu thuốc lá truyền thống hoặc giống như bút, ổ đĩa, hình thỏi son,…. Do vậy, học sinh dễ dàng sở hữu thuốc lá điện tử với đủ hình dạng có thể mang vào lớp mà không bị phát hiện. Sự “mới lạ” của thuốc lá điện tử với hương thơm hấp dẫn (kẹo, trái cây,..) cùng những lời quảng cáo: Hút thuốc lá điện tử không gây hại, “văn hóa hút thuốc lành mạnh”, sành điệu, thuốc lá thế hệ mới… đã đánh trúng vào tâm lý thích thể hiện cái tôi của “tuổi mới lớn”. - Thuốc lá điện tử sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất không phải là từ nguyên liệu lá thuốc lá điếu thông thường. Nguyên liệu phối trộn nhiều loại thành phần khác nhau nên có thể bị lợi dụng để sử dụng ma túy thông qua việc pha trộn. Tại Việt Nam, tình trạng tội phạm ma túy trộn các loại ma túy vào các sản phẩm thuốc lá điện tử và hướng vào đối tượng học sinh, sinh viên và giới trẻ đang rất phức tạp và một số vụ việc đã được điều tra, phát hiện. 2. Dấu hiệu sớm nhận biết trẻ dùng thuốc lá điện tử - Trẻ có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe: Trẻ có thẻ có các biểu hiện hô hấp như ho, hụt hơi, khó thở vì trong thuốc lá điện tử có một số chất có hại cho phổi. - Trẻ thay đổi hành vi: Trẻ hay có biểu hiện lo âu, cáu gắt, thậm chí trẻ có xu hướng tham gia các hành vi mạo hiểm. - Tìm thấy những vật lạ trong nhà: Thuốc lá điện tử đa dạng về kích thước và hình dáng, do vậy có thể xuất hiện dưới dạng ống, USB,… Nếu cha mẹ tìm thấy những vật thể có hình dáng bất thường trong nhà, thì có thể đưa đến bệnh viện để kiểm tra. - Xuất hiện mùi lạ: Thuốc lá điện tử thường có mùi hoa quả hấp dẫn trẻ. Những mùi phổ biến là mùi cam, bạc hà, chanh,… Nếu cha mẹ ngửi thấy những mùi hương bất thường trong nhà, có thể đó là dấu hiệu của việc trẻ dùng thuốc lá điện tử. - Những hành vi hoặc trò chuyện đáng ngờ với bạn bè: Trẻ có xu hướng lén lút sử dụng cùng với bạn bè, do vậy cha mẹ nên để ý khi trẻ có buổi đi chơi đáng ngờ, tham gia chơi cùng nhóm bạn mới, nhắn tin hay trò chuyện bí mật. 3. Vai trò của gia đình và nhà trường - Để hạn chế được tối đa vấn nạn thuốc lá điện tử hiện nay ở lứa tuổi vị thành niên, vai trò của gia đình trong đó bố mẹ đóng vai trò rất quan trọng. Bố mẹ cần chú ý: - Dành thời gian quan tâm, lắng nghe trẻ và giám sát trong các hoạt trong cuộc sống của trẻ trên cơ sở tôn trọng tránh dẫn đến các hành vi chống đối do bị áp đặt. - Phối hợp với nhà trường để tìm hiểu thêm sinh hoạt, mối quan hệ của trẻ để có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường. - Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, cần liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được thăm khám và điều trị sớm. - Bên cạnh đó, vai trò giáo dục của nhà trường cũng là yếu tố quan trọng để trẻ vị thành niên không bị sa đà vào những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội: - Giáo dục học sinh nhận thức được các chất gây nghiện và các tác hại do sử dụng chất gây nghiện. -Tăng cường các hoạt động ngoại khóa để giải tỏa căng thẳng sau giờ học. - Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ vấn đề sử dụng chất ở học sinh: nguồn cung cấp, đối tượng sử dụng để tránh nguy cơ sử dụng rộng rãi tại trường học. Mọi người hãy cùng nhau “Nói không với thuốc lá”!
Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tổ chức chương trình trải nghiệm HS khối 1, 2 với chủ đề "Về nguồn"
12/04/2024

Chiều nay, ngày 12/4 Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tổ chức chương trình trải nghiệm tham quan thực tế cho gần 400 CB, GV, HS khối 1, 2 và PH nhà trường với chủ đề "Về nguồn" năm học 2023-2024. Các em HS đc tham quan Thư viện, không gian trưng bày văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc; Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tiên Yên; Chơi các trò chơi tập thể, cá nhân: ném bóng, chuyền bóng, ô số may mắn; Giao lưu văn nghệ; Liên hoan ẩm thực 🥰 Đây là hoạt động Hướng đến chào mừng kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2024), 138 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2024), 70 năm Ngày Giải phóng Tiên Yên (08/8/1954-08/8/2024) Với mục đích Giáo dục học sinh tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam, ghi nhớ công ơn các Anh hùng, Liệt sĩ, có ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc. Tạo sự thân thiện, đoàn kết giữa giáo viên - học sinh, giữa các em học sinh với nhau. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã luôn quan tâm, đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động 🥰
Trường TH Thị Trấn Tiên Yên phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” năm 2024
11/04/2024

Thực hiện kế hoạch số 334/KH-PGD ngày 12 tháng 3 năm 2024; Trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên tổ chức cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” năm 2024. BTC đã phát động cuộc thi đến 100% HS toàn trường. Kết quả cấp trường: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba. Những bài thi đạt giải cấp trường tiếp tục gửi tham gia cuộc thi cấp huyện. Với mục đích Tuyên truyền sâu rộng về Hiến pháp, pháp luật tới học sinh phổ thông trong công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kính tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Phát triển tư duy thực tế về xây dựng và bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện góp phần phòng, chống bạo lực học đường và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.
SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG - HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA VÀ HIỆU QUẢ
10/04/2024

Công tác Đội và công tác giáo dục trong nhà trường là hai lĩnh vực có cùng chung mục tiêu giáo dục. Quan tâm đầu tư cho Công tác Đội là đầu tư cho công tác giáo dục. Trên các mô hình hoạt động không chỉ mang tính chất vui chơi mà thông qua đó còn mang ý nghĩa giáo dục, phát triển nhân cách cho các em. Các buổi sinh hoạt sao nhi đồng được thực hiện hàng tuần theo chủ điểm của từng năm học. Thông qua các buổi sinh hoat sao nhi đồng, các em sẽ phát triển vững vàng hơn. Bác Hồ từng nói "Thiếu nhi là hạnh phúc của mỗi gia đình, là người chủ tương lai của nước nhà, chăm sóc thiếu nhi cũng chính là động viên, cổ cũ toàn dân những người ông, bà, người làm cha làm mẹ đoàn kết hăng hái thi đua lao động". Chính vì vậy, song song với việc học văn hóa các em còn được giáo dục thông qua hoạt động vui chơi mà điển hình là mô hình sinh hoạt sao nhi đồng. Đây là hoạt động diễn ra thường xuyên hàng tháng của Liên đội trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên. Sinh hoạt sao nhi đồng mang ý nghĩa giáo dục cho các em phát triển toàn diện hơn. Nhi đồng được giáo dục đạo đức: Uống nước nhớ nguồn, làm con ngoan trò giỏi, đoàn kết thân ái thương yêu giúp đỡ bạn bè, chia sẻ với cộng đồng....; Kỹ năng sống: phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, kỹ năng phòng tránh các bệnh ở trẻ em, kỹ năng tự vệ bản thân;Thực hiện đúng ATGT ...; Rèn luyện sức khỏe thông qua các trò chơi vận động. Thông qua công tác sinh hoạt sao nhi đồng, các Phụ trách sao rất tự tin, chủ động khi tổ chức sinh hoạt sao. Các em nhi đồng thì gần gũi với mọi người biết hoà mình vào tập thể, không còn nhút nhát, rụt rè, tham gia các hoạt động tích cực hơn. Sinh hoạt sao nhi đồng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực tại Liên đội trường Tiểu học Thị Trấn Tiên Yên, Liên đội sẽ duy trì thực hiện thường xuyên đến cuối năm học và trong những năm học sau. Mong rằng với những buổi sinh hoạt vào ngày thứ 6 hàng tháng, các em sẽ được học tập, vui chơi lành mạnh, từng bước phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)