Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Đông Ngũ
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mndongngu
Họ và tên: Lục Thị Kim
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: luckim.c0@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Thanh Hảo
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: luonghao8085@gmail.com
Họ và tên: Lê Hồng Thu
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: hongthuty@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: hoailuong111997hl@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Ngoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: lengoan15011994@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Chung
Chức vụ: Giáo viên - TTCM1
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: chungthien101230@gmail.com
Họ và tên: Tô Thị Chiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: tothichien1994@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: nguyenmai.tienyen@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: leduyen01684912766@gmail.com
Họ và tên: Nông Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên - TPCM 2
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0347690691
ĐTNR:
Di động: 01647690691
Email: nongthihoa319@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Lệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: letienyen1994@gmail.com
Họ và tên: Nông Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: phamnguyenphongtram0608@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Loan Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Kim Loan
Chức vụ: Giáo viên - TTCM3
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: trantamphuong2015@gmail.com
Họ và tên: Tô Thị Hậu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Ngọc Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên - TTCM2
Trình độ đào tạo: Đai học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thế Hậu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: vythihang94@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hoàng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên - TPCM4
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: trangtienyen@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên - Kiêm NV y tế
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: hanh24101995@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Tỵ
Chức vụ: Giáo viên - TPCM1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Chíu Nảy Tý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nình Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Quí
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Mai Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Kiều Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: hanhnong199089@gmail.com
Họ và tên: Chíu Si Múi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên - TTCM4
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Viền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: levien.ty.qn.vn@gmail.com
Họ và tên: Vi Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Mai Tuyết Hồng
Chức vụ: NV kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

CHIA TAY CÔ HIỆU TRƯỞNG LỤC THỊ KIM VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ
08/07/2024

Cô: Lục Thị Kim - 24 năm một chặng đường
TRẢI NGHIỆM: THAM QUAN TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO CÁC DÂN TỘC VÙNG ĐÔNG BẮC
09/05/2024

Trẻ mầm non là lứa tuổi rất thích tìm tòi và khám phá những thứ xung quanh. Trẻ được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thực tế sẽ giúp trẻ khám phá được nhiều điều mới lạ. Tổ chức cho trẻ hoạt động theo hướng thực hành, trải nghiệm được trường mầm non Đông Ngũ triển khai thực hiện trong những năm gần đây được sự hưởng ứng tích cực của học sinh và cha mẹ học sinh.
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC
07/05/2024

“Tổ chức cho trẻ tham quan trường Tiểu học” là một trong những hoạt động trải nghiệm ngoại khóa trong chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ của Trường Mầm non Đông Ngũ, nhằm tạo cho trẻ không khí vui tươi, phấn khởi và hào hứng, giúp trẻ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào lớp Một.
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGŨ THAM GIA HỘI THI "BÉ VUI KHỎE" CẤP HỌC MẦM NON HUYỆN TIÊN YÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
26/04/2024

Hội thi “Bé vui khỏe” cấp học mầm non là hoạt động chuyên đề nhằm “phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non để các bé có cơ hội học tập, giao lưu, vui chơi, giúp trẻ có thói quen tăng cường luyện tập, thể hiện tài năng, năng khiếu của mình, đồng thời nâng cao nhận thức, năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non…
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO - NGHĨA CỨ CAO ĐẸP
26/04/2024

"Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại"
Tham gia giải Cầu lông - Bóng bàn
15/04/2024

Tham gia giải Cầu lông - Bóng bàn cán bộ viên chức, người lao động ngành giáo dục Đào tạo huyện Tiên Yên năm học 2023-2024
THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TỈNH QUẢNG NINH NĂM HỌC 2023-2024
12/04/2024

Sáng ngày 12/4/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã tổng kết “Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh năm học 2023-2024”
XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON HẠNH PHÚC, LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
28/03/2024

Xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm là một việc làm cần thiết trong các cơ sở giáo dục Mầm non.
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGŨ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC THEO TIẾP CẬN ĐA VĂN HÓA
01/02/2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 của nhà trường, ngày 31 tháng 01 năm 2023 Trường Mầm non Đông Ngũ tổ chức chuyên đề "Giáo dục âm nhạc theo tiếp cận đa văn hoá" nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng bộ môn giáo dục âm nhạc nói riêng và chất lượng giáo dục trong nhà trường nói chung.
Trường mầm non Đông Ngũ tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm học 2023-2024
10/01/2024

Chiều ngày 12/01/2024, Trường Mầm non Đông Ngũ phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an huyện Tiên Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy nổ tại đơn vị.
Tưng bừng "ngày hội sắc màu" của bé
30/12/2023

Sáng ngày 29/12/2023 trường Mầm non Đông Ngũ đã phối hợp cùng trường Mầm non Yên Than tổ chức “Ngày hội sắc màu” cho các bé. Ngày hội trải nghiệm sắc màu là dịp để các bé được thỏa sức sáng tạo, cùng ba mẹ và cô giáo tạo ra những tác phẩm nghệ thuật và bức tranh sinh động, hấp dẫn.
Nâng cao hoạt động chuyên môn cho giáo viên
22/12/2023

Sáng 21 tháng 12 năm 2023 trường Mâm non Đông Ngũ tổ chức 2 tiết dạy mẫu cho CB, GV, NV học tập, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm.
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024
16/12/2023

Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường Mầm non Đông Ngũ đã tiến hành tổ chức “Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023 - 2024”.
Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ
28/11/2023

Sáng ngày 27/11/2023, tại trường Mầm non Đông Ngũ tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng trường Mầm non Đông Ngũ.
Trường mầm non Đông Ngũ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2023
20/11/2023

“ Có một nghề bụi phấn dính đầy tay Người ta gọi đó là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất Cũng để lại cho đời những trái thơm quả ngọt” Có một nghề thầm lặng những đêm thâu Bên đèn khuya miệt mài trang giáo án Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy Đó là nghề, nghề giáo tôi yêu.
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGŨ PHỐI KẾT HỢP VỚI PHỤ HUYNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VỆ SINH TẠO CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH , SẠCH , ĐẸP
21/10/2023

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ngay từ đầu năm trường mầm non Đông Ngũ luôn làm tốt công tác phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Một trong những nội dung đó chính là việc phụ huynh tham gia đóng góp ngày công lao động để giúp nhà trường tôn tạo lại cảnh quan, tạo môi trường bên trong và ngoài lớp học cho trẻ.
Hoạt động chào mừng ngày 20/10/2023 của trường mầm non Đông Ngũ
20/10/2023

Phụ nữ trường mầm non Đông Ngũ phát huy tinh thần Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
MN Đông Ngũ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ
18/10/2023

Hoạt động trải nghiệm là một cách học thông qua thực hành, với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên những đánh giá, phân tích trên những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có. Như vậy, thông qua các hoạt động trải nghiệm, trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng từ đó hình thành những năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm.
VUI TẾT TRUNG THU CỦA CÁC BÉ TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGŨ
29/09/2023

Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung thu năm 2023, Sáng ngày 28/9/2023, Trường Mầm non Đông Ngũ đã tổ chức chương trình “Bé vui Tết Trung thu”.
Danh sách CB-GV-NV năm học 2023-2024
15/09/2023

Danh sách CB-GV-NV năm học 2023-2024
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)