Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Hải Lạng
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thcshailang
Họ và tên: Nguyễn Văn Thượng
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Quản lý
ĐTCQ: 0333743475
ĐTNR: 0333743050
Di động: 01663133926
Email: nguyenvanthuong.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 0333743475
ĐTNR:
Di động: 0912002567
Email:
Họ và tên: Hoàng Thu Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ văn
ĐTCQ: 033.3743.475
ĐTNR:
Di động: 0917628248
Email: Hoangthuthuy.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Mỹ Lệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn - Sử
ĐTCQ: 0333743475
ĐTNR: 0333876157
Di động: 0972889593
Email: nguyenmyle.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ: 0333743475
ĐTNR:
Di động: 01694786742
Email: vuthithuthao.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lại Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Xã hội
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ: 033.3743.745
ĐTNR: 033.3740.743
Di động: 01698.497.088
Email: laithituyetnhung.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ: 033.3743.475
ĐTNR: 0333.740.530
Di động: 0165.4090.689
Email: nguyenthiphuong.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: La Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Địa - Kỹ
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR: 0333.741.362
Di động:
Email: lakimoanh.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - Địa
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR: 0333.743.022
Di động:
Email: nguyenthitoloan.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Thị Hiền Hà
Chức vụ: Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo: Mĩ thuật
ĐTCQ: 0333.743.745
ĐTNR:
Di động: 01668.654.084
Email: duongthihienha.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đinh Văn Khải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR:
Di động: 0936.181.234
Email: dinhvankhai.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR: 0333.740.581
Di động: 01636.689.886
Email: nguyenthikimthoa.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR: 0333.743.043
Di động:
Email: lethidung.c2@tienyen.com.vn
Họ và tên: Ngô Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR:
Di động: 0985.699.782
Email: ngothituyet.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Hoá- Địa
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR: 0333.743.034
Di động:
Email: nguyenthituyet.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Sển Thị Sáu
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ đào tạo: Thiết bị - Thư viện
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR:
Di động: 0984691826
Email: senthisau.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Xuân Việt
Chức vụ: TTCM- Bí thư Chi Đoàn
Trình độ đào tạo: SP Vật Lý
ĐTCQ: 0333743475
ĐTNR:
Di động: 01646741083
Email: hoangxuanviet.c2@tienyen.edu.vn
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes