Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Tiên Lãng
- Địa chỉ: Thôn Thác Bưởi II, Tiên Lãng, Tiên Yên, Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333 876 694
- Hòm thư: mntienlang.ty.quangninh@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mntienlang
Họ và tên: Sầm Thị Xuân
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 033 3876 694
ĐTNR:
Di động: 01128 270 171
Email: Samthixuan@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Hoa Hương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236756369
Email: Hoanghoahuong@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0949 504 677
Email: Phamthithuy.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948 617 678
Email: Tranthithuhang.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Lại
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01635 601 216
Email: Hoangthilai.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876694
ĐTNR:
Di động: 0975 202592
Email: Nguyenthithao.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Vinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR: 0333 876 126
Di động: 0983 876 126
Email: Lethivinh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đào Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0949 928 227
Email: Daothihong.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vy Bích Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm nhà trẻ mẫu giáo
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0916 503 804
Email: Vybichvan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Bút
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0125 723 0999
Email: Hoangthibut.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Thanh
Chức vụ: Bí thư chi đoàn
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01697 170 396
Email: Hathithanh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nuyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0983 644 008
Email: Nguyenthithuhang.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01238 075 592
Email: Phamthingoc.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01683 975 771
Email: Nguyenthithuhuong.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Tần
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động:
Email: Hoangthitan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01236 998 020
Email: Nguyenthimai.c0@tienyen.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01263 467 606
Email: Nguyenthibinh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0948 617 678
Email: Tranthithuhang.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01688 303 548
Email: Nguyenthingoan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01288 215 638
Email: Hathimen.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01216 417 682
Email: nguyenthituan@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694 798 748
Email:
Họ và tên: Ty Thị Tuyết
Chức vụ: Gáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: Tytuyet.mntl@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Yến
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01687 219 998
Email: Phamyen.mntl@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Ngoc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes