Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường TH&THCS Yên Than
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/ptcsyenthan
Họ và tên: Văn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946063585
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thủy
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978866916
Email: hoangthithuy.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Minh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0169006663
Email:
Họ và tên: Đỗ Mai Thanh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936818226
Email: domaithanh.c2@tienyen.edu
Họ và tên: Lạc Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Hải Yến
Chức vụ: Tổ phó tổ Xã Hội
Trình độ đào tạo: Địa lý_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333876787
Di động:
Email: HaHaiYen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0971366356
Email: hoangthihuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656700704
Email:
Họ và tên: Ty Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674704693
Email: tythihong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0918629823
Email: Tranoanhucp@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01688524012
Email: HaThiMai@gmail.com
Họ và tên: Vi Thị Quế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656353762
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01683813054
Email: Hoangthiphuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vương Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977002863
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01669215534
Email: Hoangthiduong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vi Thị Sâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01672910025
Email: vithisam.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đinh Thị Phan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01273410226
Email: Đinhthiphan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876761
ĐTNR: 0333876056
Di động: 01679119968
Email: hoangthiminh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906160687
Email: buithanhthuy688@gmail.com
Họ và tên: Lã Thị Lưu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974877294
Email: lathiluu.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Gió Lộng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974163029
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693992919
Email: Hoanghanh261@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01256158685
Email: Dinhthivan.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 0944933286
Email: TranThiThanhNga.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Bàn Văn Ba
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238087767
Email: banbathhl@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688109953
Email: Thuthuynguyen970@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Hồng Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0336552860
Di động:
Email: NguyenHongYen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985900888
Email: nguyenthuyc2pdtyqn@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Mai Loan
Chức vụ: Tổng PT đội
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 3740298
Di động: 01654096866
Email: PhamThiMaiLoan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Ngọc Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01697559808
Email: dươngngoclien.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Chu Thị Huyền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 0983984522
Email: chuthihuyen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Hoàng
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1 - NH
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333741344
Di động: 01635594496
Email: hathihoang.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Thị Phật
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 0196308325
Email: duongthiphat.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lý Quang Thanh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01657094090
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333741272
Di động: 01654089792
Email: hoangthinga.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vi Thị Kim
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 3741372
Di động:
Email: vithikim.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thất
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333740669
Di động:
Email: phamthithat.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333741396
Di động: 0943003755
Email: hoangthiha.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Châu Thị Ánh Hồng
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976457269
Email: chauthianhhong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Lĩnh
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01633388688
Email:

TUYÊN TRUYỀN KĨ NĂNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI, INTERNET AN TOÀN, HIỆU QUẢ
21/03/2023

Nhằm nâng cao nhận thức trong việc khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet, mạng xã hội giúp học sinh sử dụng mạng xã hội phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, đúng pháp luật, sáng ngày 20 tháng 3 năm 2023 trường TH&THCS Yên Than phối hợp cùng Công an xã, Đoàn thanh niên xã Yên Than tổ chức tuyên truyền kĩ năng sử dụng mạng xã hội, internet an toàn, hiệu quả.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
08/03/2023

Nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2023) trường TH&THCS Yên Than đã tổ chức một số hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ giáo viên và học sinh trong trường
Gặp mặt dâu, rể nhân kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa hai bà trưng.
04/03/2023

Ngày 04/3/2023, Gặp mặt dâu, rể nhân kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa hai bà trưng.
Trường TH&THCS Yên Than tổ chức 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' xuân Quý Mão 2023.
27/01/2023

Trường TH&THCS Yên Than tổ chức 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' xuân Quý Mão 2023.
TẾT YÊU THƯƠNG
13/01/2023

Nhằm mang đến cái tết ấm áp và yêu thương cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những em sinh ra chưa được may mắn. Trường TH&THCS Yên Than đã huy động cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trao tặng những suất quà cho các em.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982- 20/11/2022)
16/11/2022

Hoà chung với không khí phấn khởi của ngành giáo dục trong cả nước kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022), Trường TH&THCS Yên Than đã phát động nhiều hoạt động thi đua trong giáo viên và học sinh để chào mừng ngày lễ trọng đại này:
HỘI THI VĂN NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN YÊN
31/10/2022

Cụm trường TH&THCS Yên Than và trường Mầm non Yên Than tham gia Hội thi với chủ đề “Quê hương, đất nước” thể hiện qua 4 tiết mục văn nghệ: Tốp ca “Xuân về bản em”, đơn ca “Sao la đi học”, ngâm thơ “ Quê hương”, nhảy hiện đại “Việt Nam những chuyến đi”.
DIỄN ĐÀN TRẺ EM NĂM 2022 “TRẺ EM NÓI VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC, XÂM HẠI TRẺ EM”
17/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên về “Tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022”. Sáng ngày 17/10/2022 trường TH&THCS Yên Than tổ chức Diễn đàn năm 2022 chủ đề“Trẻ em nói về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.
HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG, NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN, RỒI NHIỄU TÂM TRÍ, TRỢ GIÚP XÃ HỘI CHO HỌC SINH, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG TH&THCS YÊN TH
13/10/2022

Sáng ngày 13/10/2022 tại trường TH&THCS Yên Than, Phòng truyền thông và phát triển cộng đồng- Trung tâm công tác xã hội- Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị "Truyền thông, nói chuyện chuyên đề về sức khỏe tâm thần, rối nhiễu tâm trí, trợ giúp xã hội cho học sinh, giáo viên"
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022
10/10/2022

Thực hiện công văn số 1025/PGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2022 của phòng GD&ĐT Tiên Yên, trường TH&THCS Yên Than đã phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường.
VUI HỘI TRĂNG RẰM NĂM 2022
10/09/2022

Hoà chung với không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung thu, tối ngày 14/8 (âm lịch) trường TH&THCS Yên Than phối hợp cùng xã Yên Than tổ chức chương trình trung thu với chủ đề “Vui hội trăng rằm”.
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022- 2023
07/09/2022

Hòa chung không khí thiêng liêng của cả nước kỉ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường Khai giảng năm học mới. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023, được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo, Sáng ngày 05 /9/2022 trường TH&THCS Yên Than long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023.
TÍCH CỰC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN Năm học 2021 - 2022
29/04/2022

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Yên Than và kế hoạch chuyên môn tháng cấp Tiểu học hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2022, tổ chuyên môn khối 4,5 Trường TH&THCS Yên Than tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ với chuyên đề “ Một số phương pháp dạy học toán lớp 4 theo hướng phát triển năng lực của học sinh”.
HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2022
27/04/2022

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 9 năm 2022, từ ngày 18- 22/4, Trường TH&THCS Yên Than tổ chức và nhiều hoạt động tuyên truyền về sách.
TẾT SUM VẦY- XUÂN YÊU THƯƠNG
31/01/2022

Nhân dịp tết Nhâm Dần 2022, để động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong ngày 27/01/2022 trường TH&THCS Yên Than đã trao quà Tết cho 05 em có hoàn cảnh khó khăn, quà trị giá 100.000 đồng/suất.
SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12
22/12/2021

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 21-12, thầy và trò trường TH&THCS Yên Than đã tặng hoa chúc mừng các chiến sĩ bộ đội Trung đoàn 42.
HỌC SINH TRƯỜNG TH&THCS YÊN THAN THAM GIA CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021- 2022
04/12/2021

Thực hiện công văn số 3503/SGD&ĐT- GDPT ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi cấp trường đối với TH, THCS Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2021- 2021.Đồng Thời nhằm nâng cao khả năng nghe, nói, đọc viết Tiếng Anh cho các em học sinh. Trường TH&THCS Yên Than đã triển khai và khuyến khích học sinh nhất là các em học sinh có năng khiếu và yêu thích bộ môn tiếng Anh tham gia cuộc thi.
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2021- 2022
19/10/2021

Thực hiện chương trình công tác Đội và phòng trào thiếu nhi, ngày 15 tháng 10 năm 2021 Liên đội TH&THCS Yên Than đã tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2021- 2022.
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021
06/10/2021

Thực hiện theo CV 1166/PGDĐT huyện Tiên Yên về việc hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021". Sáng ngày 4/10/2021 trường TH&THCS Yên Than tổ chức Lễ hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid- 19”.
Hội nghị cán bộ, viên chức lao động năm học 2021 - 2022
05/10/2021

Ngày 05/10/2021, tại Hội trường trường TH&THCS Yên Than long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức người lao động năm học 2021 - 2022
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)