Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường phổ thông cơ sở Yên Than
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/ptcsyenthan
Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906154893
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 0948312939
Email: hoangthimy.yt@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Minh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0169006663
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693992506
Email:
Họ và tên: Vi Sơn Cương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Vật lý_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 0985454968
Email: ViSonCuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Mai Thanh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936818226
Email: domaithanh.c2@tienyen.edu
Họ và tên: Vũ Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01658328737
Email: vuthihang.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lạc Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tạ Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976518664
Email: tathuhuong.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ văn_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 0918986338
Email: NguyenThuHuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Hải Yến
Chức vụ: Tổ phó tổ Xã Hội
Trình độ đào tạo: Địa lý_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333876787
Di động:
Email: HaHaiYen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0971366356
Email: hoangthihuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thùy Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985479338
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656700704
Email:
Họ và tên: Ty Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674704693
Email: tythihong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thanh Xuân
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692625426
Email: Tranthanhxuan1604@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0918629823
Email: Tranoanhucp@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01688524012
Email: HaThiMai@gmail.com
Họ và tên: Vi Thị Quế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656353762
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01683813054
Email: Hoangthiphuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vương Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977002863
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01669215534
Email: Hoangthiduong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vi Thị Sâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01672910025
Email: vithisam.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đinh Thị Phan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01273410226
Email: Đinhthiphan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876761
ĐTNR: 0333876056
Di động: 01679119968
Email: hoangthiminh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333740604
Di động: 0944270380
Email: lethilan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906160687
Email: buithanhthuy688@gmail.com
Họ và tên: Lã Thị Lưu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974877294
Email: lathiluu.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Gió Lộng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974163029
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693992919
Email: Hoanghanh261@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01256158685
Email: Dinhthivan.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 0944933286
Email: TranThiThanhNga.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Bàn Văn Ba
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238087767
Email: banbathhl@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688109953
Email: Thuthuynguyen970@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Hồng Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0336552860
Di động:
Email: NguyenHongYen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985900888
Email: nguyenthuyc2pdtyqn@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Mai Loan
Chức vụ: Tổng PT đội
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 3740298
Di động: 01654096866
Email: PhamThiMaiLoan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Ngọc Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01697559808
Email: dươngngoclien.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Chu Thị Huyền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 0983984522
Email: chuthihuyen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Hoàng
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1 - NH
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333741344
Di động: 01635594496
Email: hathihoang.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Thị Phật
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 0196308325
Email: duongthiphat.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lý Quang Thanh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01657094090
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333741272
Di động: 01654089792
Email: hoangthinga.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vi Thị Kim
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 3741372
Di động:
Email: vithikim.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thất
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333740669
Di động:
Email: phamthithat.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333741396
Di động: 0943003755
Email: hoangthiha.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Châu Thị Ánh Hồng
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976457269
Email: chauthianhhong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Lĩnh
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01633388688
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes